Dokumenty

Základní dokumenty Dětského domova a Školní jídelny, Solenice 42

• Školní vzdělávací program 
• Roční plán výchovně vzdělávací činnosti 
• Minimální preventivní program 
• Týdenní plány výchovně vzdělávací činnosti 
• Vnitřní řád DD
• Organizační řád DD
• Provozní řády DD
• Krizový plán DD
• Směrnice DD

Originály dokumentů jsou uloženy u ředitelky zařízení.