Hostitelská péče

Obracíme se na Vás, kteří máte své děti např. již odrostlé, ale přesto ještě chcete své dovednosti a schopnosti předávat další generaci, aniž byste uvažovali o některé z forem náhradní rodinné péče.

Hledáme právě Vás a nabízíme Vám spolupráci.

Hledáme tety a strejdy hostitele pro děti starší 10 let.

Pro děti, které sice mají své rodiče, většinu života tráví v dětském domově a hostitelská péče je pro ně velice vhodná.

Hostitelská péče 
• je určena dětem, které nemohou být umístěny do některé ze stávajících forem náhradní rodinné péče (NRP) – osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, ale nelze ani zrealizovat jejich návrat do biologické rodiny
• nevylučuje vývoj vztahu směrem k jiné formě NRP (nejčastěji pěstounská péče)
• hostitelská péče nenahrazuje jiné typy NRP, zejména není cestou k rychlejšímu „získání dítěte“ zejména do osvojení
• výběr konkrétních žadatelů o hostitelskou péči vždy probíhá ve spolupráci s místně příslušným orgánem sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) dle trvalého bydliště dítěte
• vždy je nutný souhlas manžela či partnera hostitele a jeho akceptace hostitelské péče 
• pobyt v této formě péče je časově omezený (např. probíhá o vybraných víkendech, částečně o prázdninách)
• o pobytu dítěte v hostitelské rodině rozhoduje ředitelka dětského domova na základě vzájemné dohody dítěte i žadatelů o hostitelskou péči a souhlasného stanoviska místně příslušného OSPOD dle jeho trvalého bydliště v souladu s ustanovením § 30, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění 
• realizuje se v předem sjednaném režimu 
• dítě souhlasí s výběrem rodiny, může i samo iniciovat oslovení konkrétních žadatelů (např. rodičů svých kamarádů)
• je dobrovolná, probíhá na náklady hostitele
• jako nevhodní žadatelé o hostitelskou péči jsou ale ty osoby, které signalizují vysoké nároky na výkon dítěte, nemají jasné představy o budoucnosti vztahu s dítětem v hostitelské péči, případně mají jiné osobnostní kontraindikace

Dětský domov hostitele 
• metodicky vede
• má právo, pokud je to v zájmu dítěte, pobyt v hostitelské rodině omezit, zrušit či zcela ukončit spolupráci s hostiteli
• má právo, na základě přání dítěte, pobyt v hostitelské rodině omezit, zrušit, ukončit spolupráci s hostiteli

Doporučené podmínky na straně žadatelů o hostitelskou péči:
• ekonomické zajištění (jediným příjmem rodiny nemohou být dávky SSP, případně
dávky v hmotné nouzi)
• přiměřený věk – nejméně 18letý věkový rozdíl hostitelů od věku dítěte
• dobrý zdravotní stav hostitelů – odpovídající rozsahu stanovených kontaktů a jejich charakteru (dítě v hostitelské péči není pečovatelem hostitele)6
• sociální – hostitel a jeho širší rodina s přijetím dítěte souhlasí, je v kontaktu s dětským domovem, spolupracuje s ním, podává mu zpětnou vazbu o dítěti, respektuje právo dítěte i dětského domova na okamžité zrušení pobytu dítěte v hostitelské rodině i případné ukončení spolupráce
• pokud žadatelé pečují o své či jiné svěřené děti, je nezbytně nutné zajistit i jejich stanovisko k hostitelské péči

Děti vhodné do hostitelské péče:
• nepřichází aktuálně v úvahu jiná forma NRP (velká sourozenecká skupina, věk,
zdravotní problémy na straně dítěte, významné výchovné, či zdravotní obtíže, atd.)
• perspektivně dlouhodobý pobyt v ústavní výchově, 
• souhlas dítěte s touto formou péče,
• psychologická příprava dítěte pro pobyt v hostitelské rodině
• délka hostitelské péče – vždy dle potřeb a zájmu dítěte a hostitelů, není blíže stanovena

Chcete s námi spolupracovat?
napište mail a v něm:
• popište svou představu např. o počtu dětí (v případě sourozenců), jejich věku, pohlaví, zálibách
• popište Vaše podmínky – kdo je členem Vaší domácnosti, jaké máte materiální podmínky, záliby…
• co dítěti – dětem můžete nabídnout

Pokud na základě Vašeho mailu dojdeme ke shodě s konkrétním dítětem
• budeme Vás co nejdříve informovat 
• požádáme Vás o osobní setkání
• požádáme místně příslušný OSPOD o stanovisko – každé pracoviště má jiné nároky a požadavky – někomu stačí pohovor se žadateli, jinde si prohlédnou jeho bydliště, ale hostitel může být i požádán, aby podstoupil psychologické vyšetření
• začneme spolupracovat